Internal audit

Composition of the Internal Audit Service

 1. Musalimov Farhod Isamuhamedovich Chief
 2. Turdiyev Muzaffar Hojiyevich Deputy Chief
 3. Yuldashov Jaloliddin Yarashevich
Auditor
 4. Eshankulov Usmon Muhammadievich
Auditor
 5. Sagdullayeva Nafisa Djasurbekovna
Auditor
 6. Ahmedov Kamol Hakimnazarovich Assistant Auditor
 7. Muhammadiyeva Nigora Akmalovna Assistant Auditor
 8. Amonov Hojiqurbon Tulqin ugli Assistant Auditor
 9. Hakimova Nozima Erkin kizi Assistant Auditor
 10. Ahmedov Faruh Farhatovich Assistant Auditor