Asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari (KPI)

"O'zbekiston temir yo'llari" AJning 2022 yil natijalari bo'yicha samaradorlik ko'rsatkichlari tahlili

Ko'rsatkichlar

2022 yil

Salmoq ulushi

Prognoz

Amalda

Bajarilishi foizda

SYK

1

Sotishdan tushqan sof tushum prognoz bajarilishi (ming so'mda)

2,0%

10 550 819 109

9 953 197 372

94.336

1,887

2

Sof foyda (zarar) prognoz bajarilishi (ming so'mda)

2,0%

110 796 452

-1 173 875 364

-1059,488

0,000

3

Aktivlar rentabelligi % da

4,0%

0,003

-0,030

-1012,162

0,000

4

Maxsulot tannarxini tushurish (belgilangan topshiriqqa nisbatan % da)

5

Ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish koeffitsienti

6

Qoplash koeffitsienti (to'lov qobiliyati)

18,5%

3,00

5,0836

169,452

31,349

7

Moliyaviy mustaqillik koeffitsienti

15,0%

6,01

6,3385

105,465

15,820

8

Dividendlar hisob kitobi (ming so'mda)

9

Eksport ko'rsatkichining bajarilishi (pul hajmiga nisbatan % da)

13,5%

100,00

101,1

101,100

13,649

10

Mahalliylashtirish indikatori bajarilishi (%)

11

Investitsiya dasturini bajarilishi, pul hisobida

13,5%

299,30

281,90

94,186

12,715

12

Xorijiy valyutadan mustaqillik koeffitsienti

13

Aksioner investitsiyasining rentabelligi

14

Dividend rentabelligi %

0,5%

0,01

0

0

0,000

15

Jo'natilgan yuklar, mln. tn.

15,5%

72,50

73,363

101,190

15,685

16

Jo'natilgan yo'lovchilar, mln.kishi

15,5%

7,96

9,01

113,216

17,548

Jami

100

108,652


"O'zbekiston temir yo'llari" AJning 2022 yil natijalari bo'yicha qo'shimcha samaradorlik ko'rsatkichlari tahlili

Ko'rsatkichlar

2022 yil

Salmoq ulushi

Prognoz

Amalda

Bajarilishi foizda

SYK

1

Foiz va soliqlarni hisobga olmagan foyda

0,5%

700,000

-514,701

-73,529

0,000

2

Foiz, soliq va amortizatsiya ajratmalarini hisobga olmagan foyda

3

Xarajat va daromadninq nisbati koeffitsienti

0,5%

0,700

0,911

130,089

0,650

4

Jalb qilinqan kapital rentabelligi

0,5%

0,032

-0,059

-184,058

0,000

5

Aksioner kapital rentabelligi

0,5%

0,060

-0,301

-501,793

0,000

6

Mutloq likvidlik koeffitsienti

18,8%

0,120

0,171

142,183

26,730

7

Kreditorlik qarzlarini aylanish davri, kun

19,0%

90,000

80,287

112,098

21,299

8

Debitorlik qarzlarini aylanish davri, kun

19,0%

80,000

93,598

85,472

16,240

9

Asosiy vositalarning eskirish koeffitsienti

2,1%

0,250

0,452

0,55

1,2

10

Mehnat unumdorligi

12,0%

197 580,882

187 622,714

0,95

11,4

11

Asosiy vositalarning yangilanish koeffitsienti

1,2%

0,150

0,954

6,36

7,6

12

Fond qiymati

7,1%

0,600

0,548

0,91

6,5

13

Sotilgan maxsulot hajmida innovatsion mahsulot ulushi

14

Korxonaninq jami xarajatlarida innovatsion faoliyat xarajatlarning ulushi

15

Personallarni o'qitish xarajatlari, 1 ishchi hisobiga

7,0%

11,236

33,532

2,98

20,890

16

Xodimlarnmg qo’nimsizlik darajasi

0,8%

1,000

1,050

0,95

0,8

17

Ishlab chiqarish quvvatidan foydalanish koeffitsienti

18

Energiya samaradorligi (mahsulot tannarxidagi energiya xarajati ulushi)

11,0%

0,120

0,118

1,01

11,2

Jami

100

124,40